• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
TP150

TP150

低硬度水用涂有抛光剂的抛光球

说明

涂有抛光剂的抛光球(全涂层抛光球),用于低盐度水中的不锈钢和钛管。

应用

用于不锈钢和钛管中特别坚硬的结垢,如石灰。

清洗频率

每根管 12只球/小时

特性

带有抛光剂外加剂的与基本型P150清洗球同时使用

全涂层抛光球可用作常规操作球。

清洗分两步进行:首先,通过全涂层提高清洗效果。涂层磨损后,清洗球的作用就像第二步中的标准抛光球一样。