• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
P091

P091

PL091

PL091

TAPROGGE CCS(达极空调设备的换热系统)专用抛光清洗球

说明

低盐度水中不锈钢和钛管用清洗球。

应用

适用于不锈钢和钛管,尤其是制冷设备和低盐度水的热交换器。

清洗频率

按照实例中的建议

特性

添加抛光剂的清洗球

制冷设备中不锈钢和钛管的清洗球。

PL091型不可用于干净的不锈钢和钛管。